Home / Tin tức / Tin Satraceco (page 4)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VAN-BAN

1.Chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2.Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2015-2019 & phương hướng hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2020-2025 3.Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ 2019 & phương hướng hoạt động ...

Xem thêm »