Home / Công bố thông tin / Thông báo số 272/TB-HĐQT ngày 17/11/2020 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông báo số 272/TB-HĐQT ngày 17/11/2020 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

thongbao1

thongbao2

syllongduonganhvan

syllongnguyenxuanvu