Home / Giới thiệu satraseco / Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đoàn Hoài Minh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Thế Hanh Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Tô Thanh Tùng Thành viên
4. Ông Lê Anh Nhân Thành viên
5.  Ông Hồ Phước Hải  Thành viên

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Phạm Ngọc Toàn Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Giáng Châu Thành viên
3. Ông Ngô Đình Thuận  Thành viên

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

UntitledÔng Hồ Phước Hải – Tổng Giám Đốc

Hinh the 

Ông Nguyễn Bá Toàn – Phó Tổng Giám Đốc