Home / Giới thiệu satraseco / Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Văn Ngọc Nghĩa Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Anh Nhân Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Thế Hanh Thành viên, Tổng Giám đốc
4. Ông Tô Thanh Tùng Thành viên
5.  Ông Nguyễn Minh Thế  Thành viên

II. BAN KIỂM SOÁT

1.  Ông Phạm Ngọc Toàn Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trịnh Thị Giáng Châu Thành viên
3. Ông Ngô Đình Thuận  Thành viên

III. TỔNG GIÁM ĐỐC – NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông Phạm Thế Hanh – Tổng Giám Đốc

IV. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chị YếnBà Nguyễn Thị Hoàng Yến  Phó Tổng Giám Đốc