Home / Giới thiệu satraseco / Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Anh Nhân Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Anh Văn Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Thế Hanh Thành viên, Tổng Giám đốc
4. Ông Tô Thanh Tùng Thành viên
5.  Ông Nguyễn Minh Thế Thành viên

II. BAN KIỂM SOÁT

1.  Ông Nguyễn Xuân Vũ Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trịnh Thị Giáng Châu Thành viên
3. Ông Ngô Đình Thuận  Thành viên

III. TỔNG GIÁM ĐỐC – NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Anh Hanh
Ông Phạm Thế Hanh – Tổng Giám Đốc

IV. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chị YếnBà Nguyễn Thị Hoàng Yến  Phó Tổng Giám Đốc