Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

Chương trình dự kiến ĐHĐCĐ 2022. (Tải xuống)Dự thảo Quy chế Đại hội. (Tải xuống)Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. (Tải xuống)Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. (Tải xuống)Tờ trình ...

Xem thêm »

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022

Đính kèm: 1. Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2022; (Tải xuống) 2. Phiếu ý kiến cổ đông (Tải xuống) 3. Phiếu biểu quyết (Tải xuống)

Xem thêm »

Thông báo số 197/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tải về) Phiếu ý kiến đóng góp của Cổ đông cho ĐHCĐ thường niên năm 2021. (Tải về) Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm »

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Mẫu đơn ứng cử viên (Tải về) Mẫu Sơ yếu lý lịch (Tải về)

Xem thêm »