Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

satraceco

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 ...

Xem thêm »