Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

biên bản kiểm phiếu 1 (1)

biên bản kiểm phiếu 2 (2)

biên bản kiểm phiếu 3 (2)

biên bản kiểm phiếu 4 (1)

Đính kèm Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu (Click vào xem)

Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT (Click vào xem)