Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu bầu cử, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/12/2020

Biên bản kiểm phiếu bầu cử, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/12/2020

scan_0001

scan_0002

scan_0003

scan_0004