Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu bầu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản kiểm phiếu bầu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

 

scan_0001_0001

scan_0001_0002

scan_0001_0003

scan_0001_0004

scan_0001_0005

Đính kèm Quyết định thành lập ban kiểm phiếu (click vào để xem)

Đính kèm Danh sách Cổ đông tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT (click vào để xem)

Đính kèm Danh sách Cổ đông tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS (click vào để xem)