Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông v/v miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông v/v miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

bien-ban-01-2017bien-ban-02-2017bien-ban-03-2017bien-ban-04-2017