Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông v/v miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông v/v miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

bbkp-1

bbkp-2

bbkp-3

bbkp-4

bbkp-5