Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản kiểm phiếu 1

biên bản kiểm phiếu 2

biên bản kiểm phiếu 3

biên bản kiểm phiếu 4

đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (click vào xem)