Home / Công bố thông tin / Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo công văn số 78/CV-HĐQT ngày 23/02/2018

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo công văn số 78/CV-HĐQT ngày 23/02/2018

b1

b2

b3

b4

b5

Đính kèm Quyết định thành lập ban kiểm phiếu (click vào để xem)

Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (click vào để xem)