Home / Tin tức / Tin Satraceco / ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

        Vào lúc 8 giờ 00 ngày 27/04/2016 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty, chỉnh sửa điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp …

         Đại hội có sự tham gia của 94 cổ đông, đại diện cho 98,25% cổ phần. Đại hội còn nhận được sự quan tâm Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn với sự hiện diện của Ông Nguyễn Phúc Khoa – Phó TGĐ Tổng Công ty và Ông Đoàn Hoài Minh – Phó TGĐ Tổng Công ty.

         Đại hội thống nhất Đoàn chủ tịch gồm: Ông Trần Hữu Thọ – Chủ tịch HĐQT (chủ tọa), Ông Phạm Bá Huy – Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Ngô Thành Nhơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Ngô Thành Nhơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2015 như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 106,145 tỷ đồng , tỷ lệ 111,73% so KH 2015.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 9,095 tỷ đồng, tỷ lệ 110,91% so KH 2015.
  • Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước là 10,562 tỷ đồng, tỷ lệ 117,35% so KH2015.
  • Cổ tức năm 2015 hoàn thành 100% KH 2015; cụ thể tháng 08/2015 đã chi cổ tức đợt 1 năm 2015 là 2 tỷ đồng, bằng 10% vốn điều lệ 20 tỷ; tháng 01/2016 đã chi cổ tức là 2 tỷ đồng , bằng 08% vốn điều lệ 25 tỷ; dự kiến chi đợt 3 năm 2015 là 0,5 tỷ đồng, bằng 02% vốn điều lệ 25 tỷ đồng.

      Trong năm 2016, Ban điều hành Công ty tiếp tục tập trung phát triển nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ; tăng cường quản lý chặt chẽ kinh doanh thương mại; nâng cao năng suất hiệu quả lao động, nâng cấp và áp dụng Công nghệ thông tin trong quản trị và điều hành Công ty.

ĐHCĐ 2016 _01

Ông Ngô Thành Nhơn – TGĐ trình bày kết quả kinh doanh và Kế hoạch 2016

 ĐHCĐ 2016 _02

Đại hội đã thông qua tất cả các chương trình họp với sự thống nhất cao của cổ đông

         Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2016 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

–  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016; (click để xem)

–  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015; (click để xem)

–  Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015; (click để xem)

–  Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015; (click để xem)

–  Thông quan Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp hiện hành; (click để xem)

–  Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; (click để xem)

–  Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2015; (click để xem)

–  Thông qua Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT&BKS đã thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 2016; (click để xem)

     Tại Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Ông Hà Lâm Vinh – Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Phạm Thế Hanh vào HĐQT Công ty.

ĐHCĐ 2016 _03

Ông Trần Hữu Thọ – Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng Ông Phạm Thế Hanh đã trúng cử Thành viên HĐQT.

        Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Đồng thời Đại hội đã biểu quyết thống nhất cao thông qua biên bản họp Đại Hội Cổ Đông 2016 và Nghị quyết số 123/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016.

      Tập thể Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.