Home / Công bố thông tin / Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn sửa đổi lần thứ VII

Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn sửa đổi lần thứ VII

Ngày 14/12/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ VII của Công ty. Điều lệ đã cập nhật các nội dung cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và hoạt động của Công ty.

Để xem đầy đủ xin vui lòng tải file đính kèm (Click here to download)