Home / Công bố thông tin / Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 318/NQ-ĐHCĐ ngày 30/12/2016 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 318/NQ-ĐHCĐ ngày 30/12/2016 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

nghi-quyet-moi