Home / Công bố thông tin / Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2020

NGHIQUYET01.02.2020