Home / Công bố thông tin / Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và BKS năm 2015-2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và BKS năm 2015-2020

nghi-quyet-304-1 nghi-quyet-304-2