Home / Công bố thông tin / Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn số 215-SATRASECO ngày 30-9-2020 (01)

Công văn số 215-SATRASECO ngày 30-9-2020 (02) (1)