Home / Công bố thông tin / Nghị quyết HĐQT số 211A/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT số 211A/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết 211A-NQ-HĐQT ngày 25-9-2020 (01) Nghị quyết 211A-NQ-HĐQT ngày 25-9-2020 (02)