Home / Công bố thông tin / Nghị quyết Hội đồng quản trị số 278/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 v/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 278/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 v/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

nghi-quyet-278-1

nghi-quyet-278-2