Home / Công bố thông tin / Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 284/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 v/v miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 284/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 v/v miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

nghi-quyet-hdqt-ngay-01-thang-12-nam-2016 nghi-quyet-hdqt-ngay-01-thang-12-nam-2016-2