Home / Công bố thông tin / Nghị quyết số 21/NQHĐQT-CTy ngày 20/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết số 21/NQHĐQT-CTy ngày 20/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020

nghị quyet 21 ngay 20-01-2017