Home / Công bố thông tin / Nghị quyết số 249/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết số 249/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết 249-NQ-HĐQT ngày 29-10-2020