Home / Công bố thông tin / Nghị quyết số 27/QĐ-CTy ngày 20/01/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM DV Sài Gòn v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết số 27/QĐ-CTy ngày 20/01/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM DV Sài Gòn v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

nghị quyết 27-QD ngay 20-01-2017