Home / Công bố thông tin / Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định HĐQT số 151 - QĐ-HĐQT ngày 30-7-2020 (1)