Home / Công bố thông tin / Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu