Home / Công bố thông tin / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
 4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 6. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
 7. Tờ trình về thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017
 8. Tờ trình về bổ sung Quỹ đầu tư phát triển Công ty từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2017
 9. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2017 về đề nghị năm 2018
 10. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Dự thảo)
 11. Quy chế bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (Dự thảo)
 12. Thông báo đề cử, ứng nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020
 13. Đơn xin từ nhiệm ban kiểm soát tại Công ty CP TM DV Sài Gòn