Home / Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chưa phân loại

Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông báo 276 ngày 18-11-2019

Thông báo 276 ngày 18-11-2019 1