Home / Công bố thông tin / Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT số 95 00

thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT số 95 01 (1)

Đính kèm đơn đề cử ứng cử (Tải về)

Đính kèm sơ yếu lý lịch (Tải về)