Home / Công bố thông tin / Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

scan0018

scan0019
Tài liệu Đại hội Cổ đông (Click here)