Home / Công bố thông tin / Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2019.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2019

(Đính kèm Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019)

(Đính kèm Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019)

(Đính kèm Ý kiến cổ đông đóng góp cho ĐHĐCĐ TN năm 2019)