Home / Công bố thông tin / Thông báo số 113/TB-HĐQT ngày 21/3/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo số 113/TB-HĐQT ngày 21/3/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

số 113

Đính kèm đơn đề cử của cổ đông (Click vào xem)

Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Click vào xem)