Home / Công bố thông tin / Thông báo số 216/TB-SATRASECO ngày 30/9/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo số 216/TB-SATRASECO ngày 30/9/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo 216-TB-SATRASECO ngày 30-9-2020 (01)

Thông báo 216-TB-SATRASECO ngày 30-9-2020 (02) (1)