Home / Công bố thông tin / Thông báo số 306/CV-HĐQT ngày 19/12/2016 xin lấy ý kiến của Quý cổ đông bằng văn bản v/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo số 306/CV-HĐQT ngày 19/12/2016 xin lấy ý kiến của Quý cổ đông bằng văn bản v/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

thong-bao-so-306-1

thong-bao-so-306-2

thong-bao-so-306-3