Home / Công bố thông tin / Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020

THongbaothongbao_0001