Home / Công bố thông tin / Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 4 bổ sung năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 4 bổ sung năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020

Thông báo 203-TB-SATRASECO ngày 21-9-2020 (01)

Thông báo 203-TB-SATRASECO ngày 21-9-2020 (02)