Home / Công bố thông tin / Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Thông báo vv chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (01)

Thông báo vv chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (02)

Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Giấy ủy quyền nhận cổ tức