Home / Công bố thông tin / Thông báo về việc dời thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

Thông báo về việc dời thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

TB dời thời gian chốt ds cổ đông đến ngày 30-6-2020 (1)