Home / Thông báo về việc dời thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

Chưa phân loại

Thông báo về việc dời thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

TB dời thời gian chốt ds cổ đông đến ngày 30-6-2020 (1)