Home / Công bố thông tin / Thông báo v/v từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

Thông báo v/v từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 15/04/2016 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn (SATRASECO) nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Hà Lâm Vinh. Với lý do cá nhân, không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của Ông Hà Lâm Vinh và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty theo quy định.

Trân trọng thông báo!