Home / Công bố thông tin / Thông báo xin lấy ý kiến của Quý cổ đông bằng văn bản số 285/CV-HĐQT ngày 01/12/2016 v/v miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo xin lấy ý kiến của Quý cổ đông bằng văn bản số 285/CV-HĐQT ngày 01/12/2016 v/v miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

xin-y-kien-co-dong-1

xin-y-kien-co-dong-2

phieu-lay-y-kien-1jpg phieu-lay-y-kien-2