Home / Công bố thông tin / Thông báo mời thầu sửa chữa nhà vệ sinh Trung tâm Đại Quang Minh

Thông báo mời thầu sửa chữa nhà vệ sinh Trung tâm Đại Quang Minh

08.-Thư-mời-thầu-WC-Đại-Quang-Minh-đăng-website