Home / Công bố thông tin / ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 15/07/2020, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó mục tiêu trọng điểm là đạt 60 tỷ đồng doanh thu và 12,65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty quyết tâm đoàn kết hoàn thành tốt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2020.