Home / Danh mục Khác

Thông báo số 197/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tải về) Phiếu ý kiến đóng góp của Cổ đông cho ĐHCĐ thường niên năm 2021. (Tải về) Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Read More »

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực (Download)

Read More »