Home / Danh mục Khác

Thông báo số 197/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tải về) Phiếu ý kiến đóng góp của Cổ đông cho ĐHCĐ thường niên năm 2021. (Tải về) Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Read More »

Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021

Read More »