Home / Thư viện pháp luật / Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ

          Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số điều của Luật Bảo Hiểm Xã Hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều 2: Đối tường áp dụng

Người tham gia bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 điều 2 của Luật Bảo Hiểm Xã Hội.

…….

Chi tiết vui lòng tải file đính kèm !

Tải về

Nguồn: www.chinhphu.vn ngày 15/01/2016

Link: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182925