Home / Thư viện pháp luật / Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ

             Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tải về

Nguồn: www.chinhphu.vn ngày 15/01/2016.

Link: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182952