Home / Công bố thông tin / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  1.  Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản tri năm 2016 
  4. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 
  5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 
  6. Tờ trình Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
  7. Tờ trình  Phân phối lợi nhuận năm 2016
  8. Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2016 và dự kiến năm 2017
  9. Tờ trình dự án 36 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM