Home / Công bố thông tin / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

2. Báo cáo tổng kết hoạt động KD năm 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

4. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

6. Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

7. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

8. Tờ trình thù lao của HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng BKS 2018 và đề nghị năm 2019

9. Tờ trình chi thêm cổ tức năm 2018

10. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2019

11. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

12. Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT NK 2015 – 2020

13. Đơn đề cử, ứng cử, ứng cử viên HĐQT NK 2015-2020

14. Sơ yếu lý lịch của người tham gia ứng cử vào HĐQT NK 2015 – 2020

15. Đơn xin từ nhiệm thành viện HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT