Home / Báo cáo thường niên / Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022

Đính kèm:

1. Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2022; (Tải xuống)

2. Phiếu ý kiến cổ đông (Tải xuống)

3. Phiếu biểu quyết (Tải xuống)