Home / Báo cáo thường niên / Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

 1. Chương trình dự kiến ĐHĐCĐ 2022. (Tải xuống)
 2. Dự thảo Quy chế Đại hội. (Tải xuống)
 3. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. (Tải xuống)
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. (Tải xuống)
 5. Tờ trình Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. (Tải xuống)
 6. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021. (Tải xuống)
 7. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS. (Tải xuống)
 8. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2022. (Tải xuống)
 9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ. (Tải xuống)
 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. (Tải xuống)
 11. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (Tải xuống)
 12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. (Tải xuống)