Home / Danh mục Khác / Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BIENBANKIEMPHIEU_001

BIENBANKIEMPHIEU_002

BIENBANKIEMPHIEU_003

BIENBANKIEMPHIEU_004 BIENBANKIEMPHIEU_005