Home / Báo cáo thường niên / Thông báo số 197/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo số 197/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

197-TB-HĐQT ngày 30-11-2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tải về)

Phiếu ý kiến đóng góp của Cổ đông cho ĐHCĐ thường niên năm 2021. (Tải về)

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021